Menu 0965555780
  • 20 Mar

    Giới thiệu

    761 Lượt xem
    Ván sàn gỗ đầu tiên được phát triển ở Thu Sweden Điển năm 1977, nhưng không xuất hiện trên thị trường cho đến năm 1980. Loại sàn mới này đã nhanh chóng lan sang các nước châu Âu khác. Trong những năm đầu, sàn gỗ không có chất lượng cao đặc biệt, nhưng do sự phát triển liên tục rõ ràng đã đạt được tiến bộ từ cuối những năm 1980. Hôm nay...